Servicii de Contabilitate Completa

 • Contabilitatea financiara in partida dubla pentru societati comerciale, asociatii si fundatii.
 • Contabilitatea in partida simpla pentru persoane fizice autorizate, cabinete medicale, notari, executori judecatoresti, avocati.
 • Contabilitatea interna de gestiune pentru societati comerciale.
 • Calculatia costurilor.
 • Asistenta pentru intocmirea evidentei contabile la sediul clientului.
 • Supervizarea activitatii propriului departament financiar contabil.
 • Organizarea sistemului contabil si elaborarea procedurilor si politicilor contabile ale firmelor.
 • Evidenta analitica a clientilor, furnizorilor, avansurilor spre decontare, debitorilor si creditorilor diversi.
 • Evidenta analitica a mijloacelor fixe si inregistrarea /calculul amortizarii acestora.
 • Evidenta obiectelor de inventar si a stocurilor de materiale.
 • Intocmirea balantei de verificare a registrului jurnal si inventar, cartea mare, a jurnalelor de vanzari si cumparari.
 • Intocmirea si /sau certificarea bilantului contabil.
 • Intocmirea declaratilor de impozite si taxe datorate bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale ( Decont TVA, impozit pe profit sau venit, impozit pe salarii, contributii sociale etc).
 • Intocmirea declaratiilor de impozite si taxe datorate bugetului local (Declaratiile privind Taxa auto, impozi pe cladiri /constructii si terenuri etc.).
 • Intocmire declaratiilor informative privind achizitiile si livrarile intracomunitare ( D-390), achizitii si livrari in interiorul tarii (D-394) si alte declaratii informative solicitate de autoritatile fiscale sau statistica.
 • Intocmirea ordinelor de plata /foi de varsamant aferente Impozitelor si taxelor.
 • Transmiterea declaratiilor la autoritatile fiscale.
 • Depunerea bilanturilor la Administratia financiara si /sau Registrul comertului.
 • Verificarea evidentelor fiscale la sediul Administratiilor financiare.
 • Obtinerea Certificatelor de atestare fiscala.

Servicii de Salarizare si HR

 • Intocmirea statelor de plata a salariatilor, calculul impozitelor si contributiilor sociale aferente.
 • Redactarea Contractelor de Munca si a Actelor aditionale de modificare contractele de munca.
 • Completarea Registrului Electronic de Evidenta a Salariatilor si transmiterea la ITM.
 • Intocmirea declaratiilor pentru evidenta salariatilor la asigurarile sociale (D112).
 • Intocmirea Fiselor Fiscale pentru salariati.
 • Transmiterea Declaratiilor si a Fiselor fiscale la autoritatile statului.
 • Redactarea Fisei de post pentru salariati.
 • Redactarea Regulamentului de Ordine Interioara.
 • Redactarea de Adeverinte si alte documente pentru salariati.
 • Asistenta privind selectia si evaluarea angajatilor.

Consultanta

1. Consultanta financiar – contabila si de afaceri:

 • Consultanta financiar – contabila efectuata in baza reglementarilor contabile si fiscale actualizate.
 • Planificarea taxelor – consultanta privind fiscalitatea la nivelul firmei, astfel incat clientul sa poata plati minimum de taxe cu respectarea stricta a legislatiei in vigoare.
 • Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli.
 • Asistenta in relatia clientului cu organele de control fiscal, contabil, reletii de munca, banca etc.
 • Intocmirea documentatiilor pentru obtinerea de credite.
 • Intocmirea planului de afaceri, a proiectelor de fuziune sau divizare a societailor comerciale.
 • Intacmirea rapoartelor de analiza economico – financiara.
 • Asistenta la incheierea contractelor comerciale ale clientului.

2. Consultanta pentru infiintarea de intreprinderi (societati comerciale, intreprinderi individuale si PFA)

 • Consultanta initiala privind inceperea unei afaceri si inregistrarea intreprinderilor.
 • Pregatirea documentelor pentru constituirea intreprinderilor.
 • Pregatirea documentelor pentru depunerea capitalului social la banca.
 • Pregatirea documentelor pentru sediul social si punctele de lucru.
 • Pregatirea documentelor pentru inregistarrea la Registrul Comertului.
 • Inregistrarea intreprinderii la Registrul Comertului.
 • Pregatirea documentelor pentru inregistrarea fiscala.
 • Inregistrarea fiscala a intreprinderilor.

Cenzorat

Indeplinim mandatul de cenzor la societati comerciale si organizatii nonprofit.

1 – Societati comerciale: Indeplinirea mandatului de cenzor sa face cu respectarea Standardului profesional nr. 23 privind activitatea de cenzor la societatile comerciale (elaborat de CECCAR) precum si a prevederilor Legii 31/1990 privind societatile comerciale, cu completarile si modificarile ulterioare. Cenzorii au obligaţia de a supraveghea gestiunea societăţii, de a verifica bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, de a verifica dacă registrele sunt regulat ţinute si dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut potrivit legii, de a convoca adunarea generală, atunci când nu a fost convocată de administrator, de a aduce la cunoştinţă administratorilor sau adunării generale neregulile din activitatea societăţii, de a participa la adunările generale ale acţionarilor, fără a avea drept de vot, de a veghea ca dispoziţiile legii să fie respectate.

2 – Organizatii nonprofit (Asociatii de proprietari, Asociatii si Fundatii):

Cenzorul este ales de adunarea generala dintre membrii asociatiei de proprietari. Daca acest lucru nu este posibil, atunci adunarea generala a proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari va mandata comitetul executiv pentru angajarea unui cenzor din afara asociatiei de proprietari, persoana fizica ori juridica de specialitate, pe baza de contract sau conventie de prestari de servicii.

Cenzorul sau comisia de cenzori a asociatiei de proprietari are, in principal, urmatoarele atributii:

• verifica legalitatea actelor si documentelor, a hotararilor, deciziilor, regulilor si regulamentelor;

• verifica executia bugetului de venituri si cheltuieli;

• verifica gestiunea financiar – contabila;

• cel putin o data pe an, intocmeste si prezinta adunarii generale rapoarte asupra activitatii sale si asupra gestiunii asociatiei de proprietari, propunand masuri.

Cenzorul sau cenzorii alesi ai asociatiei de proprietari pot fi remunerati pe baza unui contract de mandat, conform hotararii adunarii generale a proprietarilor, la data adoptarii bugetului anual de venituri si cheltuieli.

Pentru neindeplinirea atributiilor ce le revin, cenzorul sau cenzorii asociatiei de proprietari raspund personal sau in solidar, in fata legii si a proprietarilor, pentru daunele si prejudiciile cauzate proprietarilor in mod deliberat.

Expertiza contabila judiciara si extrajudiciara

Efectuarea oricarei lucrari de expertiza contabila se face numai cu respectarea prevederilor Standardului profesional nr. 35 – “Expertizele contabile” emis de CECCAR. Expertiza contabilã este o activitate a profesiei contabile ce poate fi efectuata numai de catre persoanele care au dobandit calitatea de expert contabil in conditiile legii, fiind inscrise, cu viza la zi, in Tabloul expertilor contabili, actualizat anual de catre Corpul Experþilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR). Expertizele contabile sunt mijloace de proba utilizabile in rezolvarea unor cauze care necesita cunostinte de stricta specialitate din partea unor persoane care au calitatea de expert contabil. Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea partilor in fazele de instrumentare si de judecata ale unor cauze civile si /sau comerciale, atasate sau nu unui proces penal, se numesc expertize contabile judiciare. Toate celelalte expertize contabile sunt extrajudiciare.Expertiza contabila are drept suport documentele primare si inregistrarea evenimentelor si tranzactiilor in contabilitate. Ca urmare, expertul contabil solicitat in efectuarea expertizelor contabile trebuie sa posede cunostinte solide si actualizate in domeniul economic in general, si mai ales in domeniul financiar – contabil.

Servicii de Evaluare

 • evaluarea proprietatilor imobiliare: terenuri libere de constructii, apartamente, case, vile, cladiri de birouri, spatii comerciale si industriale, fond forestier, depozite minerale, recolte, resurse naturale atasate terenului.
 • evaluarea bunurilor mobile: autoturisme, autovehicule utiliatare, instalatii tehnologice, linii de fabricatie, masini, utilaje, echipamente, stocuri, obiecte de inventar, mobilier, scule si unelte, aparate de masura si control, tehnica de calcul.
 • evaluarea intreprinderilor: societati comerciale, hoteluri, restaurante, statii de benzina, cazinouri.
 • evaluarea activelor necorporale: licente, brevete de inventii, modele si desene industriale, marci, website-uri, retele de distributie.

Principalele utilizari ale evaluarilor:

– garantarea imprumuturilor bancare, informare, credite ipotecare, impozitare, raportare financiar – contabila, aport in natura, vanzare – cumparare, fuziune – lichidare, asigurare, litigiu, emigrare, stabilirea valorii marfurilor in vama.