Modificari privind emiterea Certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social

La inmatricularea unei societati comerciale sau la schimbarea sediului social este obligatorie inregistrarea la organul fiscal competent documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si sa obtina certificatul pentru spatiul cu destinatie de sediu social.

Obligatia legala

La inmatricularea unei societati comerciale sau la schimbarea sediului social este obligatorie inregistrarea la organul fiscal competent documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si sa obtina certificatul pentru spatiul cu destinatie de sediu social.

Modificare procedura

Procedura s-a modificat, in sensul simplificarii, in masura in care nu reprezentantul societatii este cel care o va indeplini ci acest lucru se va face in mod automat, prin interventia Registrului Comertului.

Astfel, inregistrarea documentelor care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social la organul fiscal competent se efectueaza la solicitarea oficiului registrului comertului de pe langa tribunalul judetean sau al municipiului Bucuresti, prin transmiterea in format electronic a Cererii de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si de eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social, completata de persoana solicitanta potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2 la ordin, insotita de actele doveditoare ale dreptului de folosinta (cum ar fi: titlu de proprietate, contract de vanzarecumparare, contract de inchiriere, contract de comodat sau alte acte care atesta dreptul de folosinta).

Pentru realizarea procedurii, oficiul registrului comertului transmite organului fiscal competent documentele prevazute anterior, in format .pdf, prin posta electronica, pe adresa de e-mail dedicata.

Organul fiscal organizeaza evidenta documentelor care atesta dreptul de folosinta asupra spatiilor cu destinatie de sediu social in cadrul Registrului de evidenta a spatiilor cu destinatie de sediu social.

Registrului de evidenta a spatiilor cu destinatie de sediu social

Registrul se organizeaza la nivel de adresa a spatiului si se gestioneaza la nivelul organelor fiscale competente, cu ajutorul aplicatiei informatice puse la dispozitie de Directia generala de tehnologia informatiei, si cuprinde:

a) adresa completa a spatiului cu destinatie de sediu social (strada, numar, bloc, apartament, localitate, judet/sector);
b) datele de identificare a titularului dreptului de folosinta (nume si prenume/denumire, adresa domiciliului/domiciliului fiscal si cod de identificare fiscala);
c) documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social (tipul documentului, numar si data);
d) perioada de valabilitate a dreptului de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social (data de inceput, data de final).

Organul fiscal, dupa primirea prin posta electronica a documentatiei de la oficiul registrului comertului, verifica datele inscrise in cerere cu cele din actele doveditoare si preia informatiile in Registrul de evidenta a spatiilor cu destinatie de sediu social.

Emiterea adeverintei

Organul fiscal emite Adeverinta privind inregistrarea documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si Certificatul pentru spatiul cu destinatie de sediu social. Documentele emise se transmit prin posta electronica oficiului registrului comertului de la care a fost primita solicitarea.

Termen de solutionare

Pentru cererile, insotite de documentatia completa, primite de organul fiscal competent in prima jumatate a programului de lucru, documentele prevazute la pct. 8 se transmit oficiului registrului comertului in aceeasi zi. Pentru cererile primite in a doua jumatate a programului de lucru, documentele prevazute la pct. 8 se transmit oficiului registrului comertului cel tarziu in prima jumatate a programului de lucru din ziua imediat urmatoare. Documentele primite si emise in aplicarea prezentei proceduri se arhiveaza de organul fiscal in format electronic.

Sursa: Procedura din 02/02/2012 de emitere, in format electronic, a Adeverintei privind inregistrarea documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si a Certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social (Ordin 108 / 2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 99 din 08/02/2012)