Despre impozitul pe venitul din salarii

Redăm sinteza de mai jos, cu recentele modificări aduse la Codul fiscal prin Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013, publicată înMonitorul oficial nr. 54 din 23 ianuarie a.c., precum şi unele acte normative de aplicare. Regula generală, prevăzută prin Art. 57 din Codul fiscal prevede că impozitul lunar, datorat de beneficiarii de venituri din salarii, impozit care se reţine la sursă de plătitorul de venituri, se calculează la locul unde se află funcţia de bază, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul.

În acest scop, mai întâi se determină venitul net, calculat prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor obligatorii aferente unei luni. Apoi, se face diferenţa între venitul net obţinut şi următoarele:

 deducerea personală acordată pentru luna respectivă;

 cotizaţia sindicală plătită în luna respectivă;

 contribuţiile la fondurile de pensii facultative, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei a 400 euro;

Pentru veniturile obţinute în celelalte cazuri, impozitul lunar se determină prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul brut şi contribuţiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora.

În cazul veniturilor din salarii şi/sau al diferenţelor de venituri din salarii stabilite pentru perioade anterioare, conform legii, impozitul se calculează şi se reţine la data efectuării plăţii, în conformitate cu reglementările legale în vigoare privind veniturile realizate în afara funcţiei de bază la data plăţii, şi se virează până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-au plătit.

Reamintim şi precizarea din Norme, în sensul că nu se admit la deducere pentru calculul lunar al impozitului pe venitul din salarii primele de asigurare voluntară de sănătate.

ATENŢIE! Prin O.G. nr. 8/2013cu aplicare de la 1 februarie a.c., a fost adusă aici o completare potrivit căreia în cazul veniturilor reprezentând salarii, diferenţe de salarii, dobânzi acordate în legătură cu acestea, precum şi actualizarea lor cu indicele de inflaţie, stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, impozitul se calculează şi se reţine la data efectuării plăţii, în conformitate cu reglementările legale în vigoare la data plăţii pentru veniturile realizate în afara funcţiei de bază, şi se virează până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite.

Plătitorul este obligat să determine valoarea totală a impozitului anual pe veniturile din salarii, pentru fiecare contribuabil.

Câteva situaţii particulare, astfel cum sunt precizate în Normele de aplicare a Codului fiscal:

În cazul sumelor plătite direct de către angajat care are calitatea de participant la o schemă de pensii facultative, pentru determinarea bazei de calcul a impozitului pe veniturile din salarii, contribuţiile la fondurile de pensii facultative plătite se deduc din veniturile lunii în care s-a efectuat plata contribuţiei, în limita venitului realizat, pe baza documentelor justificative emise de către fondul de pensii facultative.

Suma care reprezintă prima de vacanţă sau o parte din aceasta se cumulează cu veniturile de natură salarială ale lunii în care se plăteşte această primă.

Indemnizaţiile aferente concediilor de odihnă se defalchează pe lunile la care se referă şi se impun cumulat cu veniturile realizate în aceste luni.

Cota de 2%Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii.

Prin Ordinul MFP nr. 52/2012 au fost aprobate Instrucţiunile de completare a formularului 230 “Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ” (această din urmă deducere fiind admisă în limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an). Organul fiscal are obligaţia de a calcula, reţine şi vira suma reprezentând cota de 2%.

Drepturile salariale acordate în natură, precum şi avantajele acordate angajaţilorse evaluează conform pct. 74-76 din Normele de aplicare a Codului fiscal şi se impozitează în luna în care au fost primite. Documentele referitoare la calculul contravalorii veniturilor şi avantajelor în natură primite de angajat se vor anexa la statul de plată.

Veniturile în natură, precum şi avantajele în natură primite cu titlu gratuit sunt evaluate la preţul pieţei la locul şi data acordării avantajului. Avantajele primite cu plata parţială sunt evaluate ca diferenţă între preţul pieţei la locul şi data acordării avantajului şi suma reprezentând plata parţială. Documentele referitoare la calculul contravalorii veniturilor şi avantajelor în natură primite de angajat se vor anexa la statul de plată.

Normele disting, aici, două situaţii, respectiv evaluarea avantajelor în natură sub forma folosirii numai în scop personal a bunurilor din patrimoniul afacerii şi evaluarea utilizării în scop personal a bunurilor din patrimoniul afacerii cu folosinţă mixtă.

a) Evaluarea avantajelor în natură sub forma folosirii numai în scop personal a bunurilor din patrimoniul afacerii se face astfel:

– evaluarea folosinţei cu titlu gratuit a vehiculului se face aplicându-se un procent de 1,7% pentru fiecare lună, la valoarea de intrare a acestuia. În cazul în care vehiculul este închiriat de la o terţă persoană, avantajul este evaluat la nivelul chiriei;

– evaluarea folosinţei cu titlu gratuit a locuinţei primite se face la nivelul chiriei practicate pentru suprafeţele locative deţinute de stat. Avantajele conexe, cum ar fi: apă, gaz, electricitate, cheltuieli de întreţinere şi reparaţii şi altele asemenea, sunt evaluate la valoarea lor efectivă;

– evaluarea folosinţei cu titlu gratuit a altor bunuri decât vehiculul şi locuinţa se face la nivelul totalului cheltuielilor aferente fiecărui bun pe unitate de măsură specifică sau la nivelul preţului practicat pentru terţi.

b) Evaluarea utilizării în scop personal a bunurilor din patrimoniul afacerii cu folosinţă mixtă se face astfel:

– pentru vehicule, evaluarea se face ca în prima situaţie, iar avantajul se determină proporţional cu numărul de kilometri parcurşi în interes personal din totalul kilometrilor;

– pentru alte bunuri, evaluarea se face în modalităţile de la folosirea numai în scop personal a bunurilor din patrimoniul afacerii şi avantajul se determină proporţional cu numărul de metri pătraţi folosiţi pentru interes personal sau cu numărul de ore de utilizare în scop personal.

Valoarea tichetelor de masă, tichetelor de creşă, tichetelor cadou, tichetelor de vacanţăacordate potrivit legii, luată în calcul la determinarea impozitului pe veniturile din salarii, este valoarea nominală. Veniturile respective se impozitează ca venituri din salarii în luna în care acestea sunt primite.

Sursa: http://legestart.ro/despre-impozitul-pe-venitul-din-salarii de Mihai Sintescu